Letters to Sadako ( letters )
Click on particular themes/titles to see contents.
Theme/Title Name
Sadako Ava.Broinowski
Sadako Ella
:( Annonymous
Sadako Jason
Sadako Mika
To the Bravest Girl Kahayla and Bradley
Hi Sadako makayla obrien
SORRY FOR SADAKO Parker
Thank you for your book Ryann wilcox
sadako brooke
im sorry that you died rhiyo
My Letter To Sadako Isaac W. Reed
THE PERSON HO SPRED THE WORD Ethan
Hello Cooper
thank you for inspiring me Brynn
HI SADAKO Mason
To the world and Sadako Matthew Reed
Conichiwa! Waylon
HI SADAKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Devon
TO Sadako mackenzie