Letters to Sadako ( letters )
Click on particular themes/titles to see contents.
Theme/Title Name
To sadako chukie
Dear Sadako Ashleigh
Thank you Sadako Jalisssa
Sorry Sadako remy
Beutiful Story Sadako Mitchell
A letter to you Sadako Ann
Sadako I like your last name SKITTLES
sadness ty123
im sad TY
Dear Sadako 3310 Takarada Teruaki
Dear Sadako 3129Kisara Saugano
Letter 3201 Ryohei Aizawa
Dear Sadako 3334 Higashino Mayuko
Dear Sadako 3334 Higashino Mayuko
Dear Sadako 3338 Natsuki Moriyama
Dear Sadako 3326 Monami Omura
Dear Sadako 3110kitayama
Dear Sadako 0329 Kobayashi Arika
Dera Sadako 3231 T.N.
Dera Sadako 3231 TN